Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

Az Igazgatóság Alapító Okirata, Szervezetési és Működési Szabályzat, Ügyrendje, illetve az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata az Igazgatóság Szabályzatai között érhető el.

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns.

 1. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A VH-mező, a VH-FEV és a VH-FAV adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet szabályozza.
A gyűjtött és feldolgozott adatok hozzáférési módja „az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről” szóló 11/2023. számú főigazgatói utasítás szerint történik. (2023. április 23. napjáig hatályos szabályokat „az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről” szóló 10/2022. számú főigazgatói utasítás tartalmazza.)

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns.

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns.

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Igazgatóság az adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) történő feltöltés útján teljesíti.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

„Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről” szóló 11/2023. (OVF) számú utasítása megtekinthető a Szabályzatok oldalon.

Az adatszolgáltatatást az adatszolgáltatás iránti kérelemmel érintett szervezeti egység teljesíti.

Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elérhetőségének valamelyikén.
Az ATIVIZIG adatvédelmi tisztviselője: dr. Trnovszki Ákos (tel.: 62/599-599, 21-251 mellék).

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

Vízrendezési és Öntözési Osztály:

VH-mező

Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

eredményei: mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

időbeli változás: évente

Felszíni vízkivételek és felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

eredményei: felszíni vizeket érintő terhelések

időbeli változás: évente

Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály:

VH-FEV

eredményei: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

időbeli változásuk: évente

VH-FAV

eredményei: Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége

időbeli változásuk: évente

VK online

eredményei: a 91/271/EGK Irányelv 15. és 17. cikkével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése

időbeli változásuk: kétévente (minden második páros év június 30. napjáig)

IP online

eredményei: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján adatszolgáltatás

időbeli változásuk: évente  (a tárgyévet követő év június 15. napjáig)

TS online

eredményei: 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat - a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal - Településsoros Jegyzékben (a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani.

időbeli változásuk: évente (tárgyévet követő év április 30. – a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja alapján)

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2022. évi adatszolgáltatás

2023. évi adatszolgáltatás

   16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az Igazgatóság a közbeszerzési eljárások adatai az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti, illetve a Gazdálkodási adatok 8. pontjában kerülnek közzétételre.

Az Igazgatóság projektjeivel kapcsolatos adatok a Pályázati és Beruházási Osztály által a projekt menüpont alatt futó és befejezett projektek almenüpontokban, illetve a Gazdálkodási adatok 7. pontjában kerülnek közzétételre.

A www.kozadat.hu honlapon a leíró adatok közzétételére került sor. Az adatok az alábbi linken érhetőek el: https://kozadat.hu/kereso/kozfeladatot-ellato-szervek/adatlap/2773

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns.

 1. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns.

 1. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns.

 1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a  megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

 1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.