Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel, valamint a visszaélések bejelentésével kapcsolatos tájékoztató

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

 1. Szóban:
  1. személyesen: 6720 Szeged, Stefánia 4.
  2. telefonon: 62/ 599-599 telefonszámon
 1. Írásban:
  1. postai úton: 6701 Szeged, Pf. 390.
  2. elektronikus úton: ugykovetes@ativizig.hu
  3. faxon: 62/599-555 számon

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok jelölik ki:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
 • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
 • a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 11. pontja határozza meg.

 

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről:

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést a 22/2014. (XII.5.) BM utasítás 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által hivatali időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt aláírásával igazolnia kell.

 

Belső visszaélés- bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

 1. Szóban:
  1. személyesen: 6720 Szeged, Stefánia 4. szám alatt az Igazgatóság integritás koordinátoránál (dr. Kamenszky Anna szakágazati vezető)
  2. telefonon: 62/ 599-599 21-207 mellékű telefonszámon
 1. Írásban:
  1. postai úton: 6701 Szeged, Pf. 390.,
  2. elektronikus úton: ugykovetes@ativizig.hu
  3. faxon: 62/599-555 számon

A szóbeli (telefonon, vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen megtett) bejelentéseket az integritás koordinátor teljes és pontos jegyzőkönyv szerint írásba foglalja, melynek másodpéldánya a bejelentő által hivatali időben személyesen átvehető annak ellenőrzése, helyesbítése, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett; az átvételről a bejelentőnek  nyilatkoznia, és az átvételt aláírásával igazolnia kell.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 1. az Igazgatóság foglalkoztatottja,
 2. az Igazgatóság azon foglalkoztatottja, akinek az Igazgatóságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. az Igazgatósággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá

 1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Igazgatósággal szerződéses kapcsolatban áll,
 2. az, aki az Igazgatósággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 3. az Igazgatóságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 4. az Igazgatósággal az a) vagy c) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 5. az a személy, akinek az a), vagy c) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Igazgatósággal megszűnt.

 

Az Igazgatóság a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül vizsgáljuk ki. E határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett hosszabbítható meg. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentőnek a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt a fenti határidőben írásban tájékoztatjuk.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során az Igazgatóság értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.