Kezdőlap | Híres elődeink
Híres elődeink
"Szerencsés szakma a miénk. Ha visszatekintünk műszaki történelmünkre, meglepődve és büszkén állapíthatjuk meg, a vizes szakma bővelkedik emberekben, kik egyaránt voltak
- nagyszerű szakemberek
- kiemelkedő erkölcsiségű emberek
- és áldozatkész hazafiak"
Idézet - Ágoston István A NEMZET INZSELLÉREI című munkájához Hajós Béla helyettes államtitkár által írt előszavából.
Dégen Imre
Mérnöki tanulmányait a prágai és a bécsi műegyetemen végezte (1934). Műszaki tevékenységét magánmérnöki irodákban kezdte.

1945-ben Csepel Mérnöki Hivatalának vezetője és az újjáépítés műszaki irányítója. 1945-től az Országos Földbirtokrendező Tanács tagja és a földreform végrehajtásának műszaki vezetője volt...
Huszár Mátyás
Kisnemesi családból származott, annak is azon fajtájából, amelynek tagjai annyira voltak nemesek, hogy volt kutyabőrük, de amúgy csak "hét szilvafányi területtel rendelkeztek.

Alapiskoláit szülőhelyén, a Bars megyei Kisherestyénben végezte, majd 1796-ban a közeli pozsonyi akadémián folytatta. Eminens tanuló volt.

1799-ben fél évet szolgált a budai csillagdában Bogdanitch Dániel Imre mellett, aki utóbb a XIX. Század egyik legnagyobb magyar csillagásza lett. Ez a kis kitérő kiváló iskola volt, hiszen a helymeghatározás tudományát - ami Mikovinyi korszerű elvein alapult - kiválóan tudta alkalmazni a későbbiek folyamán a Kőrösök, a Tisza és a Duna mappációs munkáinál...
Kiss József
Kiss József kisnemesi családból származott, ahol hagyománya volt a tudásnak. Gábor nevű testvérével együtt Bécsben a hadmérnöki akadémián szerezte meg mérnöki ismereteit.

Az 1780-as évek elején a délvidéken, mint kincstári mérnök ténykedik, végül igazgatói beosztásig jut el. Itt számos lecsapolási munkát irányít, hiszen mocsaras, semlyékes részeket kellett eltüntetni a települések érdekében.1785-ben Kulától Verbászig mintegy méter széles lecsapoló árkot ásatott, amely ezen apró állóvizek sorát összekötötte, nedvességüket végül levezette...
Kvassay Jenő
A Kvassy család egy Kwasow nevű lengyelországi neves lovagtól származtatja magát, aki 1150 körül Trencsén vármegyében telepedett le, s a Vág felső folyásánál egy várat épített.

Kvassy Jenő bár Budán született gyermekkorát Őrszentmiklóson tölti, középiskoláit 1870-ben Gőrött, a műegyetemet 1874-ben Budapesten végezte, ahol gépészmérnöki fakultáson végzett. Ezt követően 1874-75-ben mint ösztöndíjas mérnök magyaróvári gazdasá-gi akadémia hallgatója ahol mezőgazdasági ismeretekkel bővíti tudását...
Mosonyi Emil
Mosonyi Emil a vízépítés számos szakterületének, de elsősorban a vízerő-hasznosításnak nemzetközileg elismert szakértője volt.

Mosonyi Emil a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1929-34 közt folytatott tanulmányait általános mérnöki diplomával zárta...
Nemeskéri Asbóth Sándor
Műszaki akadémiát végez Selmecbányán, de Pesten is hallgat előadásokat. 1836-tól vízépítő mérnök, s a marosi ideiglenes hajózási igazgatói tisztet tölti be.
Bár a Maros vízrajzi szintezése erre az időre már befejeződik, ő a nagyobb pontosság érdekében sűríteni óhajtja az alap-pontokat, ezért újabbakat iktat be. 1846-ra a Maros térképészeti munkálatai befejeződnek, közben 1844-től Temes vármegye építészeti igazgatója lesz. Részt vesz a Temes és a Bega vízrendszerének szabályozásában, majd őt bízzák meg a Bega csatorna igazgató-főmérnöki teendőivel...
Széchenyi István
1808-ban katona lett, részt vett az utolsó nemesi felkelésben (1809), majd a napóleoni háborúban. 1815-17 között beutazta Olaszországot, Francia országot, Angliát, Görög országot, a kisázsiai partokat. Hazatérve beutazza Magyar országot, Erdélyt. 1821-ben barátságot köt Wesselényi Miklóssal....
Vay Miklós
A Gömör megyei Serkén született, nagyanyja házában Rákóczi fejedelem hű tábornoka Vay Ádám dédunokájaként. Szüleit korán elvesztette, hatéves korától mostohaanyja viselte gondját. Rövidesen a Pataki református kollégiumba került, de többször megszökött nem tudta elviselni a kötöttségeket.

Nagybátyja beszélte rá tanulmányainak folytatására, kitűnő tanuló lett, 1776-ban Bécsbe kerül, majd a leimgrunbeni hadiakadémia hallgatója lett...
Váradi Ignác
Középiskoláit Szeged városi főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait Pesten végezte, ahol mérnöki oklevelet szerzett. Iskoláinak befejezése után Szegeden telekkönyvi ellenőri állást vállalt. 1848-49-es szabadságharc során a Szegedi 104. számú zászlóaljnál szolgált, ahol főhadnagyi rendfokozatot ért el...
Vásárhelyi Pál
Székelyi nemes családba született. Apja Mátyás kántortanító, s éppen Szepesolasziban működik, amikor Pál fiú megszületik Téglási Bekk Máriától.

Alapiskoláit ott, középiskoláit Miskolcon végzi, mivel időközben oda került a család. Főiskolai tanulmányait az eperjesi líceum filozófiai tanfolyamán kezdte, majd 1814-15-ben Borsod megye hites mérnöke. Losonczi József mellett folytatott két éves mérnöki gyakorlat után ösztöndíjas hallgató az Institutum Geometricumban. Tanulmányait jelesen végzi s 1816 őszén oklevelet, szerez ...
Vedres István
Édesapja György horvát ősök leszármazottja, a család 1760 körül költözött Szegedre a jobb megélhetőség reményében a horvátországi Galgócz községből. Vedres István már Sze-geden született 1765. szeptember 22.-én.

Alsóbb iskoláit a szegedi piaristáknál végzi, itt kapja meg klasszikus műveltségét is. 17 évesen Pestre megy, mérnöki stúdiumokat hallgat az 1782-ben alapított mérnöki intézetben. 19 éves, amikor felsőbb mennyiségtanból kiválóan kollokvál...
Frissítve: 2007. február 01.
Miklós János
Valid XHTML 1.0 Transitional
Kezdőlap | Elérhetőségeink | Honlaptérkép