Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

KEOP-2.1.1/2F/09-2010-003.

frissítve: 2015.11.20; Kiss Csongor (projektmenedzser)
Befejeződött a 11.06. árvízvédelmi szakasz komplex fejlesztése
A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére. Igazgatóságunk projektjavaslatot nyújtott be, mely konstrukció célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése volt az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza mentén.

A benyújtott projekt 1.455.691.990 Ft támogatásban részesült, mely 100 %-os támogatási intenzitású. Ezen összeg a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a kiviteli tervek elkészítését, a projektelemek kivitelezését, valamint az eszközbeszerzés költségeit tartalmazta.
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
  6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36-1-795-1700
Projektmenedzsment: Kiss Csongor projektmenedzser ATIVIZIG
Frank Szabolcs Beruházási és Vagyonkezelési Osztály osztályvezető, pályázati ügyintéző ATIVIZIG
Rácz Szabó Gabriella pénzügyi terület felelőse ATIVIZIG

Tel.: +36 62/599-599
 
A projektterület öblözeti helyszínrajza
A megvalósult projekt a Tisza bal parti és Maros bal parti töltés bel- és külterületi szakaszait, valamint a gátőrházi infrastruktúrát és egyéb védelmi létesítményeket érintett a Torontáli öblözetben (Tiszasziget, Újszentiván, Újszeged, Deszk, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor térsége).

Az ezredforduló környékén, a Tiszán levonult rendkívüli árvizek és a Maros magas vízállásai nem kívánt hatást gyakoroltak a védművekre, rontva azok állapotát, veszélyeztetve a víz mentén élők élet- és vagyonbiztonságát, így a probléma megoldása sürgetővé vált.

A 11.06. árvízvédelmi fővédvonal 13406 m hosszú szakaszán a töltés kiépítettsége nem volt megfelelő. Az öblözetet védő árvízvédelmi szakasz állékonysága 4027 m hosszon nem felelt meg az előírásoknak, magas vízállás idején gyakoriak voltak a töltés mentén keletkező szivárgások, csurgások, és buzgárosodás, melyek magas védekezési költséget jelentettek. Több helyen a rossz minőségű töltéskorona a fenntartási és védekezési feladatok hatékonyságát korlátozta.

A Tisza bal parton lévő 1512 m hosszú, az újszegedi városrész belterületét védő, a ’80-as évek elején épült parapetfal fedkövei hiányoztak, betonszerkezete több helyen megrepedt, a hírközlő kábel kezelőszekrényei is tönkrementek, melynek eredményeként védelmi funkcióját már nem volt képes teljes körűen betölteni.

A Maros bal parti töltés 2+950 - 10+476 tkm szelvények közötti szakaszán a gát vízoldali előterében a véderdősáv minőségi állapota, a faállomány összetétele, kora, szerkezete olyannyira leromlott, hogy védő funkcióját már nem tudta betölteni.

Az árvízvédelmi töltést kiszolgáló létesítmények (védelmi központ, gátőrtelepek) fűtése, vízellátása, az épületek állaga sok helyen elavult, leromlott, a melléképületek rossz állapotúak voltak, így a védekezés szempontjából is rendkívül fontos infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlenné vált.

A vízrajzi létesítmények, azon belül is a vízrajzi monitoring hálózat adatbiztonsága nem volt megfelelő, az informatikai és távközlési rendszer hiányosságából és elavultságából adódóan pedig gyakoriak voltak az adattovábbítási késedelmek.
A projekt keretében megvalósult munkák
Árvízvédelmi művek fejlesztése:
Az árvízvédelmi töltésen való biztonságos közlekedést-árvízvédekezést a töltéskoronán épített 14.468 fm hosszú, 3,00 m szélességű stabilizált burkolat biztosítja. Az árvízvédelmi szakaszon a megvalósult töltéskorona stabilizációval és a töltésmagasítással megszűntek a magassági hiányos szakaszok.

Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán leterhelő paplan épült a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák kiküszöbölésének céljából.

Az újszegedi, 1512 fm hosszú parapetfal a városrész belterületét védi a töltéskorona szintjét meghaladó árvizek ellen. Itt egy új szakasz épült, valamint a parapetfal magasítása, a hiányzó fedkövek pótlása, a hírközlő kábel kezelőszekrényeinek cseréje, a dilatációk javítása történt meg.
Őrtelepi infrastruktúra fejlesztése:
Az árvízvédelmi, felügyeleti, őrzési, fenntartási munkák hatékonyabbá, gazdaságosabbá tétele érdekében a gátőrházak fűtési, hőtechnikai korszerűsítése és infrastruktúrájának javítása volt szükséges. Összesen 7 db gátőrtelep infrastrukturális fejlesztése valósult meg a projekt keretében.
Véderdő rekonstrukció:
Mivel a véderdők összetétele, kora, szerkezete, és általános állapota annyira leromlott a Tisza és a Maros bal parton, ezért az árvízvédelmi szakasz általérintett részen a hullámtéri véderdők rekonstrukciója is megtörtént.
Vízrajzi monitoring és hírközlési hálózat fejlesztése:
A meglévő hidrológiai monitoring rendszer adatbiztonsága már nem volt megfelelő. A projekt keretében a már meglévő monitoring állomások korszerűsítési munkái (vízhozam-mérő berendezések, redundáns szondák beépítése), illetve a monitoring informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (az új egységek távmérő hálózatba való kapcsolása, adatgyűjtő-, kinyerő-, feldolgozó egységek létesítése, szoftvertámogatások összehangolása) valósult meg.


A „11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex fejlesztése" projekt kiegészítő munkái: Tisza bal part 6+400 – 7+560 tkm között ún. „Malina”-féle mederburkolat helyreállítása 276 fm hosszban.


A projekt kiegészítő építési munkái a 11.06. sz. árvízvédelmi fővédvonal Tisza bal parti 6+400 – 7+560 tkm szelvényei között valósult meg, 276 fm hosszban a 2.96 sz. ún. „Torontáli” árvízi öblözeten belül. A kivitelezési munkával érintett terület és létesítmény állami tulajdonban és ATIVIZIG kezelésben vannak.

A kiegészítő munkák konkrét célja a töltés és rézsű állékonysági problémáinak csökkentése, a káros árvízi jelenségek megszüntetése, illetve mérséklése volt.

A többlet beruházás megvalósítása (tervezés, kivitelezés) 2015.09.30-ig fejeződött be, a műszaki átadás-átvétel 2015.09.30-án történt meg.


A kiegészítő munkák keretében az alábbiak valósultak meg:
  • Előkészítés
  • Lábazati kőszórás rekonstrukciója
  • Rézsűburkolás
A KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0003 kódszámú „11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex fejlesztése (átdolgozott változat)”c. projekt NFM általi Záró helyszíni ellenőrzésére 2015 november 12-én került sor.
A projekt adatai
Projekt összköltsége: 1.455.691.990 Ft
(100%-os támogatás intenzitással)
A projekt időtartama: 2011. március 17 – 2015. december 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett:
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA végrehajtási Főosztály - Árvízvédelmi Végrehajtási Osztály

Generál kivitelező:
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Fotódokumentáció - Munkakezdés előtt

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kivitelezés
Projekt előrehaladási rendezvény
Záró rendezvény fotódokumentáció
   
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240