Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE
KEOP-2.1.1.
frissítve: 2011.08.16; Frank Szabolcs (PBO OV)
Környezet és Energia Operatív Program
Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
 
Új Magyarorszag
A konstrukció célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyóik mentén.
A Duna és mellékfolyói menti árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében a nem kellő biztonságú szakaszokon mielőbb meg kell kezdeni a védvonalak kiépítését az előírt szintre, valamint gondoskodni kell a mélyfekvésű területeken található értékes és sűrűn lakott települések, településrészek megfelelő védelméről.
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
  6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
   
Közreműködő: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
  1134 Budapest, Váci út 45. Tel.: +36 1 238 6666, Fax: +36 1 238 6667
A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílik az állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére kétfordulós, meghívásos pályázati konstrukció keretében. Igazgatóságunk élve a lehetőséggel, egy projektjavaslattal állt elő, amely a Tisza bal parti és Maros bal parti töltés bel- és külterületi szakaszait, valamint a gátőrházi infrastruktúrát és egyéb védelmi létesítményeit érinti a Torontáli öblözetben. Ezen öblözet összesen 243 km2 kiterjedésű, jelentős része mélyártéri, így az ország legmélyebb fekvésű területét védő árvízvédelmi rendszer előírt szintre való kiépítése elengedhetetlen. A védekezési biztonság növelése a projekt hatás területén a védvonalak és a hozzá tartozó védelmi infrastruktúra védelmi képességének fokozásával lehetséges. A fejlesztés megvalósításával az árvízkár ellen védett lakosság aránya nőni fog.
 
Igazgatóságunk projektjavaslata támogatást kapott, s a támogatási szerződést 2008. július közepén aláírásra került. A döntés 100%-os támogatási konstrukciót jelent. Az első fordulóban elnyert összeg – 53 412 000 Ft – a megvalósításhoz szükséges engedélyes tervek és tanulmányok elkészítését teszi lehetővé.
Árvízvédelmi művek fejlesztési tervei:
A magassági hiányos töltésszakaszokon szükséges az előirt koronamagasság kiépítése. A töltéskoronán való burkolt út kiépítésével megszűnnek a magassági hiányos szakaszok, ugyanakkor kedvezőbb fenntartási munkakörülmények és csökkentett mértékű fenntartási költségek érhetők el.

Tervezett kerékpárút
 
Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán leterhelő paplan építése szükséges a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák kiküszöbölésének céljából.

Tervezett töltésfejlesztés
Az 1512 fm hosszú parapetfal Újszeged városrész belterületét védi a töltéskorona szintjét meghaladó vizek ellen. Fedkövei hiányoznak, hírközlő kábel kezelőszekrényei tönkrementek, a betonszerkezet több helyen megrepedt, a dilatációk nem kellően vízzáróak. Felújítása időszerű.

Újszegedi kistámfal
Őrtelepi infrastruktúra fejlesztési tervei:
Az árvízvédelmi, felügyeleti, őrzési, fenntartási munkák hatékonyabbá, gazdaságosabbá tétele érdekében a gátőrházak fűtési, hőtechnikai korszerűsítése és infrastruktúrájának javítása szükséges. Ezen hiányosságok higiéniai, egészségügyi, környezetvédelmi problémákat is felvetnek, a gazdaságtalan üzemeltetés mellett.

Gátőrtelep
Véderdő rekonstrukció:
A 11. 06. árvízvédelmi szakaszon belül a Maros bal parti hullámtéri véderdők minőségi állapota szélsőséges. A véderdők fele felújításra szorul, mivel összetétele, kora, szerkezete, és általános állapota annyira leromlott, hogy már nem képes a töltést védő funkcióját betölteni.
A védképesség helyreállítása érdekében azonnali erdészeti beavatkozások szükségesek.
A saját kezelésű véderdőinkből 4 500 fm nem felel meg töltést védő szerepének.

Elhanyagolt állapotú hullámtéri véderdő
Vízrajzi monitoring hálózat fejlesztése:
A meglévő hidrológiai monitoring rendszer adatbiztonsága jelenleg nem megfelelő, a mért elemek számának növelése szükséges a megalapozottabb döntés-előkészítéshez.
Ennek érdekében szükséges a vízmennyiség és a vízminőség mérésének automatizálása (vízhozam-mérő berendezések és vízminőség-mérő szenzorok beépítésével), jelenleg működő hidrológiai állomások megbízhatóságának növelése (redundáns szondák beépítésével), a monitoring informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (az új egységek távmérő hálózatba való kapcsolásával, valamint adatgyűjtő-, kinyerő-, feldolgozó egységek létesítésével, szoftvertámogatások összehangolásával).

Monitoring állomás a Maroson
A projekt fő elemei:
Projektszakasz megnevezése Rövid tartalmi leírás
Üzemi út építésének létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése a Tisza bal part 10+287-11+790 tkm (1 503 fm), illetve a Maros bal part 0+525-13+490 tkm (12 965 fm) között. Az árvízvédelmi töltésen való biztonságos közlekedést-árvízvédekezést a töltéskoronán építendő 3,00 m szélességű szilárd útburkolat biztosítja.
Mentett oldali leterhelő paplan létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése a Tisza balpart 3+573-7+600 tkm szelvények között. 1:10 hajlású terhelő paplanozás megtervezése szükséges a mentett oldali védősávban.
A paplanozás a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák kiküszöbölésére szolgál.
Árvízvédelmi parapetfal rekonstrukciójának létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése a Tisza bp. 8+563-10+075 tkm szelvények között összesen 1512 fm hosszon. Az 1512 fm hosszú kistámfal Újszeged városrész belterületét védi a töltéskorona szintjét meghaladó vizek kártételei ellen. Fedkövei hiányoznak, kábelcsatornájában vezetett hírközlő kábel falszerkezetben kialakított kezelőszekrényei tönkrementek. A betonszerkezet több helyen megrepedt, a dilatációk nem kellően vízzáróak. A kistámfal esztétikumán városképi szempontból is javítani kell.
Gátőrtelepek infrastrukturális fejlesztésének létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése 8 db gátőrház esetében. Gátőrtelepek infrastrukturális fejlesztésének létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése 8 db gátőrház esetében. Víz –és szennyvíz tisztító berendezések, fűtés korszerűsítés, tetőszerkezet javítás, stb
Véderdő rekonstrukció létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése a Tisza balpart 11+250 tkm-től a Maros balpart 10+476 tkm-ig terjedően elsősorban saját kezelésű területen. A rekonstrukció alá vont terület összesen 50 ha, ebből 35 ha nevelővágásokkal megújítható és 15 ha azonnali teljes erdőfelújítást jelent.
Monitoring állomások fejlesztésének létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése A tervezési feladat tartalmazza az árvízvédelmet közvetlenül támogató, a 11.06 árvízvédelmi szakaszra mértékadó vízrajzi létesítmények fejlesztését, így a Maros folyón a Nagylaki, az Apátfalvi és a Makói, a Tisza folyón a Szegedi és a Tiszaszigeti állomás fejlesztését.
Hírközlési kapcsolat fejlesztés létesítési vízjogi engedélyes tervének és kiviteli tervének elkészítése. HDSL alapú kapcsolat létesítésének tervezése az Igazgatósági székház és a 11.06.02. sz. Újszegedi gátőrház között.
A projektre vonatkozó további információval Frank Szabolcs mérnök áll az érdeklődök rendelkezésére.
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240