Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
INTERREG III.C - FLAPP Network - Árvízvédelem és az árvíz megelőzésének irányelvei a határmenti területeken
frissítve: 2007.07.03; Frank Szabolcs
1. A projekt összefoglalása

15 ország 37 partnerintézmény az EU-n belül
A projekt fő célkitűzése: A projekt célja jól működő kommunikáció létrehozása a jelentősebb európai folyók vízgyűjtő területén tevékenykedő helyi, területi vízügyi és egyéb szakmai szervezetek között, valamint hatékony módszerek kimunkálása a sikeres információ áramlás érdekében.

A projekt főbb célcsoportjai a következők: Törvényhozó és rendeletalkotó szervek, kezelők-üzemeltetők, lakosság.
A főbb tevékenységek az alábbiak:
  1. Kommunikációs hálózat létrehozása.
  2. Vízügyi Információs Management létrehozása.
  3. Árvíz -és aszályvédelemi stratégia kidolgozása.
  4. Gazdaságilag fenntartható vízgazdálkodás, forgatókönyvek kidolgozása a vizek jó ökológiai potenciáljának elérése és fenntartása érdekében, gazdasági kockázat elemzés.
  5. Éghajlatváltozással kapcsolatos árvízvédelmi stratégia kidolgozása. Nemzetközi tapasztalatcsere az alábbi szakterületeken: lakosság tájékoztatása és riasztása, árvízvédelemmel foglalkozó szervezetek határon átnyúló együttműködésének biztosítása.
2. Célkitűzések
Átfogó célkitűzés: Hatékony szemléletmód átadása-átvétele az illetékes szervek (szereplők) között. A hatékony szemléletmód kiterjed a veszélytudat problémakörére, az árvizek és aszályok okozta vészhelyzetek megelőzésére és kezelésére, környezetvédelmi szempontok vizsgálatára. Kulcsszavak: környezetbarát, társadalmilag elfogadott, gazdaságilag életképes.
Konkrét célok:
A) Az árvízi fenyegetettség csökkentése (törvény -és rendeletalkotók, területi szervek, lakosság bevonásával), valamint az elérhető eszközök, módszerek kombinálása (integrált megközelítés, szemléletmód bevezetése).

B) Az árvíz kialakulásának - geológiai-morfológiai összefüggésben vizsgált - megelőzése a létező technikai megoldások, módszerek cseréje útján.

C) A legjobb gyakorlat kialakítása a VKI ( Víz Keret Irányelv) keretein belül.

D) Határon átnyúló katasztrófa elhárítás (kezelés) támogató rendszerének fejlesztése.

A lakosság veszélytudatának felépítése
 
A partnerek által képviselt szakterületek feltérképezése után érdeklődés szerint a csoportosított tematikus komponensek 4 munkacsoport által kerülnek kidolgozásra. A végső eredmény a partnerek számára közreadott (alkalmazható) vízgazdálkodási modul lesz.

Jelen projekt felhasználja a korábban megvalósított árvízvédelmi célú projektek eredményeit (pl.:INTERREG II-C, IRMA).
36 partner bevonásával a projekt tovább fejleszti a korábban elért eredményeket a nemzetközi együttműködés területén (Tisza, Duna, Elba, Odera, Rajna folyók vízgyűjtőjén).
A projekt komponensei:
A projekttevékenység 5 komponensre lett felosztva. Mindegyik komponensen belül csoportmunka folyik, melyek szoros kapcsolatban vannak egymással.

Az 1.sz. komponens a tevékenységek koordinálásával és menedzselésével foglalkozik.

A 2.sz. komponens a Vízügyi Információs Rendszer (Water Information Management) létrehozásával felhasználja a 3,4,5 komponens eredményeit, s egy egységes árvízvédelmi módszertant hoz létre. Web-oldalt alakít ki, mely elősegíti az információáramlást a projekt partnerek, a törvény és rendeletalkotó szervek valamint a lakosság között.

A 3.sz. komponens az Árvízvédelem (Flood prevention) terén a legjobb gyakorlat eszközrendszerét biztosítja a különböző típusú árvízi problémák kezelésére vonatkozóan (operatív készenléti csapatok, kríziskezelő stratégiák). A nemzetközi operatív együttműködés eszközrendszerének megalkotása elengedhetetlenül fontos a határon átnyúló folyók vízgyűjtők területén.

A 4.sz komponens a legjobb gyakorlat beépítését célozza meg a Víz Keret Irányelvbe (WFD Best Practice). Jelen esetben ez értendő a jó ökológiai státusz elérésére (GES), a jó ökológiai potenciál elérésére (GEP), az ún. ökológiai krízis forgatókönyv létrehozására, a fenntartható fejlődés biztosítására fenti szakterületeken.

Az 5.sz komponens a katasztrófa kezeléssel ( Calamity management) foglalkozik. Cél a legjobb gyakorlat kialakítása a kockázat értékelést szolgáló információs rendszer megalkotásával a határokon átnyúló együttműködés érdekében. A különböző hatóságok és igazgatóságok közötti jobb kapcsolat megteremtése mellett nemzetközi határvizek esetében interregionális monitoring hálózat létrehozása is szükséges.

Mátrakeresztes 2005. tavaszán
 
Az ATI-VIZIG a 3.sz és az 5.sz. komponens munkájában vesz részt.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint az árvízvédelemért felelős közintézmény fokozottan érintett és érdekelt a Tisza alsó szakaszán azon problémák és feladatok megoldásában, melyek a nemzetközi együttműködés keretein belül lehetőséget biztosítanak új módszerek kidolgozására, információs adatbázisok létrehozására és egyéb hasznos régiókat érintő hálózatok kiépítésére, mellyel a térség árvízvédelmi biztonsága növelhető.
3. Várható eredmények
A FLAPP hálózat létrehozásával a különböző árvízvédelmi és vízgazdálkodási stratégiai kérdésekre adott válaszok széles tárháza fog rendelkezésre állni. Máig megoldatlan konfliktus helyzetek vannak a lakosság árvízvédelmi biztonságára, a költségvetés elosztásának szempontjaira, folyógazdálkodási valamint ökológiai és területhasználati kérdésekre vonatkozóan. A projekt végeredményeként megszületik az ún. "legjobb gyakorlat kézikönyve", valamint a szakmai tapasztalatok cseréje mindegyik projekt partner számára hasznos lesz, mely érdeke a Dél-Alföldi régiónak is. A partner országokban szerzett árvízvédelmi tapasztalatok, melyek a katasztrófák vagy katasztrófa közeli helyzetek megelőzésével, elhárításával, kezelésével kapcsolatosak a hazai vízgyűjtő területeken, jelen esetben az Alsó-Tisza vidékén is meghonosíthatóak lesznek. Fentiek értelmében a térség árvízvédelme már nem csak jogilag és területileg kapcsolódik az EU tagállamaihoz, hanem szakmailag, gazdaságilag és szociálisan is megfelelő környezetvédelmi és vízügyi politikát kell megvalósítani e régióban.

A projecten belül létrehozott szakmai csoportok (working groups) folyamatos félévenkénti találkozója, valamint a létrehozott és folyamatosan bővülő interaktív website a projektben résztvevő szakemberek szakmai képességeit fejleszti. A projekt megvalósulásával az árvízvédekezést segítő kiadványok, ajánlások és információs adatbázisok fognak rendelkezésére állni. A kríziskezelési stratégia (eszközrendszer) kidolgozása megkönnyíti a döntéshozatalt.

Az ATI-VIZIG projektbe való bevonásával működési területünk, az Alsó-Tisza völgy árvízvédelmi biztonsága nő, mivel az itt élő lakosság és nemzetvagyon védelme nemzetgazdasági szempontból is nagyon fontos.

A projekt várhatóan hatással lesz az Európai Árvízvédelmi Irányelv ( European Flood Control Directive) kialakítására, melynek illeszkednie kell a Víz Keret Irányelvbe (WFD).
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240