Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem - A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója
frissítve: 2013.12.17; Máté-Tóth Anita (projektmenedzser)
A pályázat keretében az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, a Tápéi szivattyútelep rekonstrukcióját tűzte ki céljául. 
A fejlesztést a következő helyrajzi számú területeken került megvalósításra: 12702/3, 19022/2, 19488, 19490 .

Új Széchenyi Terv
A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések a következők:
  1. Új szivattyútelep építése (4 db szivattyúállás, összesen 3,2 m3/sec)
  2. Töltéskeresztező csővezeték építése (2 db DN 1000) műtárgyaival
  3. közlekedő utak építése, energiaellátás, közmű kiváltás
A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése volt.

A Tápéi szivattyútelep 2,1 m3/s kapacitása nem volt már elegendő, a terület fejlődésének gátat szabott, mivel a területbeépítések következtében a megnövekedett belvízmennyiséget nem tudta átemelni.
Az 1929-ben épült szivattyúház szép és patinás épület, köszönhetően az ATI-VIZIG fenntartó munkájának, de nem volt átalakítható összesen a 3,2 m3/sec vízszállítású szivattyúk befogadására. A töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem volt alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére. A fenti körülmények vizsgálata után a jelenlegi kiépítési lehetőséget figyelembe véve az ATI-VIZIG zárt szívóaknába száraz kiépítésű szivattyúk elhelyezésével, a meglévő I., II. szivattyúk és az épület meghagyásával, a jelenleg is üzemelő I., II., IV. és V. szivattyúk építési időszakban történő üzemeltetésével valósította meg a korszerűsítési munkákat. 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 11-én megtartott nyílt ülésén 610/2009. (XII.11.) Kgy.sz. határozatot hozott, melyben támogatta az ATI-VIZIG ezen pályázatát. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a fejlesztés eredményeképpen elkészülő, a Magyar Állam tulajdonában és az ATI-VIZIG üzemelésében lévő szivattyútelepet, a korszerűsítési munkák kivitelezését követően (üzembe helyezés) az önkormányzat részére történő vagyonátadási eljárás lezárásáig tartó időszakban (10 éves fenntartási időszak), a művek árvízi fokozaton kívüli fenntartási és üzemelési költségeinek viselésére vonatkozóan az ATI-VIZIG-gel Üzemeltetési-Fenntartási megállapodást kössön. A közgyűlés a Polgármester útján utasította a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a pályázatban meghatározott fenntartási időszak letelte után ingyenes vagyonátadási eljárás keretében megállapodást kössön az ATI-VIZIG-gel a szivattyútelep objektum és létesítményei önkormányzati tulajdonba való átvételére és üzemeltetésére. Ezek alapján tehát a szivattyútelep árvízi fokozaton kívüli üzemelési és fenntartási költségeit az önkormányzat magára vállalja, valamint a fenntartási időszak letelte után a szivattyútelepet az önkormányzat tulajdonjogilag átveszi a teljes körű üzemeléssel együtt. A 10 éves fenntartási időszakban az ATI-VIZIG saját költségvetésének terhére fizeti a szivattyútelepi gépész teljes bérköltségét. Árvízkor a szivattyútelep fokozatban üzemel, melynek időszakában a szivattyútelepen felmerülő összes költség védekezés terhére kerül elszámolásra. 

A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban, a kivitelezés összegében megtakarítás történt, melyet a kedvezményezett ATI-VIZIG nem csoportosíthatott át és egyéb úton sem forgathatott vissza a projektbe, ezért a megtakarítás összegével (bruttó: 138.248 Forinttal) csökkentve, 688.409.117,- Ft-ra módosult a támogatás összege (699.379.411 Ft-ról), mely a Támogatási Szerződés 7. számú módosításával 2012. december 17-én realizálódott.

A Támogatási Szerződés 2010. október 18-án lépett hatályba, melynek 4.sz. módosítására 2010.08.29. napján került sor, melyben a kivitelezés és a projekt fizikai befejezésének határidői kerültek módosításra. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2012. szeptember 28-október 31.


A projekt előkészítése a közbeszerzési szakértő kiválasztásával kezdődött meg. A közbeszerzési szakértővel kötött megbízási szerződés 2010. november 22-én lépett érvénybe. A projekt előkészítés munkafázisában lefolytatásra került a nyilvánosság biztosítása közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a tájékoztatási és nyilvánossági szakfeladatok ellátására a megbízási szerződés 2011. június 8-án került aláírásra. Ugyancsak lefolytatásra került a kiviteli- és tendertervek készítésére (tervező kiválasztására) a közbeszerzési eljárás, melyre a kiviteli tervezési szerződés 2011. július 4. napján lépett hatályba, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzésére, melyre a megbízási szerződés az Eurout Kft-vel 2012. március 9-én aláírásra került. 

A tervezés elhúzódása miatt a végleges kiviteli terv 2012. januárjában készült el, a vízjogi létesítési engedély hosszabbításának, módosításának hatósági eljárása 2012. március 29-én sikeresen lezárult. 

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett- közbeszerzési eljárások megindítását megelőző engedélyeztetési eljárások- jogszabályi előírás változások miatt (közbeszerzési eljárások előzetes engedélyeztetési előírásai, közbeszerzési megfelelőségi és minőségbiztosítási nyilatkozatok készítése) a közbeszerzési eljárások időigénye a tervezetthez képest jelentősen megnövekedett. Ennek eredményeképpen a kiviteli munkák megkezdésének várható időpontja csúszott a 2011. június 01-hez képest. Az építésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2012. július 2-án megjelent, az ajánlattételi határidő 2012. július 30. volt. 2012. július 27-én az eljárás eredményéről megszületett a döntés. A szerződéskötés 2012. szeptember 24-én megtörtént.  Az építés időszakában - a gravitációs kivezetés zárása esetén- a Tápéi főcsatornán érkező vizek régi szivattyútelep szivattyúihoz történő elvezetését provizóriumos szivattyúállás biztosította.
2013. március 18-án 15:00 órától a rendkívül csapadékos időjárás, és a kialakult belvízvédelmi helyzet miatt a Tápéi szivattyútelepre II. fokú belvízvédelmi fokozat lett elrendelve, mely 2013. május 15-én 16:00-tól szűnt meg. A levonuló vizek nagy mennyisége és intenzitása miatt a munkaterület elöntésre került, emiatt ebben az időszakban a betonozási munkálatok szüneteltetni kellett. 
A kedvezőtlen időjárási helyzet miatt 2013. május 31. 10:00 órától 2013. június 24. 8:00 óráig újra II. fokú belvízvédelmi fokozat mellett működött a Tápéi szivattyútelep, de ebben az időszakban a kiépített provizórikus szivattyúállás kapacitása már megfelelően el tudta vezetni a levonuló belvíz mennyiséget. 

A projekt keretében egy teljesen új szivattyútelep valósult meg - zárt szívóaknában 4 db száraz kiépítésű szivattyú elhelyezésével - az 1929-ben épült eredeti szivattyúház meghagyásával. A szivattyúaknára és az új gereb műtárgyra (uszadék eltávolítására) történő kedvezőbb rávezetés érdekében a bevezető csatorna is átépítésre került.
Az I. fokú árvízvédelmi töltést egy új nyomócső (DN 1000) - két külön ág kiépítésével - keresztezi. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a töltés magasítása is elkészült a nyomócsövek eltakarásával. A töltéskoronában a nyomvonalat mutatja az elkészült 2 db új tolózárakna, valamint a régi nyomócső 2 db ellenőrző aknája. A hullámtéri csillapító akna és csatorna rekonstrukciója teljes tereprendezéssel járt, ahol a hullámtéri csatorna eredeti állapotának, méretének visszaállítása történt meg. A további fenntartás megkönnyítésére a csatornafenék betonburkolatot, a rézsű pedig RENO matrac burkolatot kapott.

Az építési munkákat a kivitelező In Situ Kft. 2013. október 31-vel készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. november 29-én sikeresen lezárult. A projekt teljes zárásának határideje: 2013. december 31.


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt 100 %-os támogatás mellett, 688.409.117 Ft összköltségből valósult meg.
Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Munkavégzés
Előrehaladást bemutató rendezvény
Záró rendezvény


Tájékoztatás a szerződések teljesítéséről:
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.), mint Ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján a DAOP-5.2.1/B-09-2010-0011 számú projekt szerződéseinek teljesítéséről az alábbi adatokat teszi közzé a honlapján:

1.
A közbeszerzés tárgya:
Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója - tervezési szolgáltatás

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Kbt. II. rész szerinti IV. fejezete szerinti nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-6712/2011 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/a. IV./12.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2011. november 30.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012. február 08.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 9.570.000,- Ft


2.
A közbeszerzés tárgya:
Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója - kivitelezés

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Kbt. II. rész szerinti közösségi, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 10257/2012 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 6720 Szeged, Stefánia 4.) és IN SITU Hungária Kft. 1121 Budapest, Arató u. 37.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. november 29.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. december 19.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 496.876.458,- Ft


3.
A közbeszerzés tárgya:
Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem – műszaki ellenőrzés

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre: Kbt. III. rész szerinti nemzeti, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 33995/2011 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező Kft. 1143 Budapest, Zászlós u. 18.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. november 29.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. december 03.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 3.724.000,- Ft


4.
A közbeszerzés tárgya:
Megbízási szerződés a „Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem; Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója” című projekt PR és marketing feladatainak ellátására

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
A Kbt. III. rész VI. fejezete szerinti 2011. április 22-én közvetlen megküldött ajánlattételi felhívással induló hirdetmény nélküli egyszerű eljárás

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és ProfiInfo Kft. 5530 Vésztő, Barátság utca 5.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. december 21.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014. január 17.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 2.400.000,- Ft
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240